تالار زمستان | گالري آنلاین کارنمای پژوهشی 6
English site

تالار زمستان

Online Art Gallery /04- خسرو عابديني- 70 .70- رنگ و روغن روي بوم -درختي عميقأ ريشه دارم -- قيمت 15 ميليون تومان 1396سفارش آنلاين اثر /05 - خسرو عابديني- 70 .70- رنگ و روغن همۀ رويش زندگي از گاو هستي بخش زمينروي بوم - - قيمت 15 ميليون تومانکرمانشاهان -1396سفارش آنلاين اثر /03- خسرو عابديني- 70 .70- رنگ و روغن روي بوم -يادبود زلزله کرمانشاهان -- قيمت 15 ميليون تومان 1396سفارش آنلاين اثر /01- خسرو عابديني- 70 .70- رنگ و روغن روي بوم -آتش نشان در آتش -- قيمت 15 ميليون تومان 1396سفارش آنلاين اثر /02- خسرو عابديني- 70 .70- رنگ و روغن روي بوم -درخت سخنگو، يادوارۀي 16 آتش نشان جان باختۀي ساختمان پلاسکون -- قيمت 15 ميليون تومان 1396سفارش آنلاين اثر /نيلوفر قادري نژاد -اکريليک روي بوم -100*100- 1396 -از مجموعه خيلي دور خيلي نزديک- قيمت 10.000.000 تومان (آناهيتا ) (2)سفارش آنلاين اثر /ميترا صمدي- چه روياها که پاره نشد، چه نزديکها که دور نرفت-مجموعه ي من و مونوپرينت-100.70 سانت-ترکيب مواد ومونوپرينت و رنگ روغن روي بوم-1396- 8.000.000سفارش آنلاين اثر /9-در جنگل من ازميترا صمدي - درندگي نام و نشان نيست- از مجموعه ي من و مونوپرينت- 19.25 سانت- مونوپرينت و راپيد و خودکار روي کاغذ گلاسه -1395 - 700.000 توماسفارش آنلاين اثر /6- ميترا صمدي آيا من خود بدين باغ آمده بودم و يا باغ اطراف مرا پر کرده بود؟ - از مجموعه‌ي من و مونوپرينت - 21.25 سانت - مونوپرينت راپيد و خودکار روسفارش آنلاين اثر /4- صداي آب مي‌آيد، ميترا صمدي- مگر در نهر تنهايي چه مي‌شويند؟ - از مجموعه ي من و مونوپرينت - 47.79 سانت- مونوپرينت و پاستل روي بوم - 1396 - 5000.000 تومانسفارش آنلاين اثر /5- تو اگر در تپش ميترا صمدي باغ- خدا را ديدي، همت کن و بگو ماهي‌ها، حوض‌شان بي آب است- از مجموعه ‌ي من و مونوپرينت - 60.80 - مونوپرينت و پاستل روي سفارش آنلاين اثر /3- ميترا صمدي -حادثه از جنس ترس بود - از مجموعه ي من و مونوپرينت - 49.70 سانت - مونوپرينت و پاستل روي بوم- 1396- 5000.000تومانسفارش آنلاين اثر /ميترا صمدي- اين تو بودي که هر وزشي هديه اي ناشناس به دامنت مي‌ريخت؟از مجموعه من و مونوپرينت-49.70 سانت - مونوپرينت رنگ روغن و پاستل روي بوم- 500.000 سفارش آنلاين اثر /3- 100.70 سانت - ناصر محمدي - نام اثر سهراب اکريليک روي بوم - قيمت 7 ميليون تومانسفارش آنلاين اثر /2-100.80- سانت - ناصر محمدي - - نام اثر اين ÷پرنده -اکريليک روي بوم 1395 - قيمت 8.000.000 تومان -سفارش آنلاين اثر /5- 100.80- سانت - ناصر محمدي - نام اثر سلطانيه الممالک- اکريليک روي بوم 1395 - قيمت 8.000.000 تومان -سفارش آنلاين اثر /4- 100.80- سانت - ناصر محمدي - - نام اثر سلطان الممالک- اکريليک روي بوم 1395 - قيمت 8.000.000 تومان -سفارش آنلاين اثر /1- 100.80- سانت - -ناصر محمدي - نام اثر رفتن اکريليک روي بوم -1395 - قيمت 8.000.000 تومان -سفارش آنلاين اثر /5-اندازه 80 در 100 صمد توانا - اکريليک- نام مجموعه ورزا و کلاغ - قيمت 3.500.000 تومان 1395 -سفارش آنلاين اثر /4-اندازه 80 در 100 صمد توانا - اکريليک- نام مجموعه ورزا و کلاغ - قيمت 3.500.000 تومان 1395 -سفارش آنلاين اثر /3-اندازه 130 در 100 صمد توانا - اکريليک- نام مجموعه ورزا و کلاغ - قيمت 7.000.000 تومان 1396 -سفارش آنلاين اثر /1-اندازه 130 در 100 - اکريليک- نام مجموعه ورزا و کلاغ - قيمت 6.500.000 تومان 1396 -سفارش آنلاين اثر /2-اندازه 130 در 100 - اکريليک- نام مجموعه ورزا و کلاغ - قيمت 6.500.000 تومان 1396 -سفارش آنلاين اثر /1-300.120- نيلوفر قادري نژاد -اکريليک روي بوم - 1396 -از مجموعه خيلي دور خيلي نزديک- قيمت 25.000.000 تومان (آناهيتا ) (1)سفارش آنلاين اثر /در بيداري لحظه ها، پيکرم کنار نهر خروشان لغزيد، مرغي روشن فرود آمد و لبخند گيج مرا برچيد و پريد.از مجموعه ي من و مونوپرينت – 21*29- 650.000 تومانسفارش آنلاين اثر /من تصوير خوابم را مي‌کشيدم و چشمانم نوسان لنگر ساعت را در بهت خودش گم کرده بود- از مجموعه‌ي من و مونوپرينت- 21*29 سانت- قيمت 700.000 تومانسفارش آنلاين اثر فضاي ورودي تالار زمستان فضاي ورودي تالار زمستان
Designed and Developed by Yasha Zamanpour & Amin Arabian
Photos by Bahareh Zali & Mehrdad Emrani