تالار تابستان | گالري آنلاین کارنمای پژوهشی 6
English site

تالار تابستان

Online Art Gallery /05 100-70- 95 2016 مصطفي سروريان oil on canvasسفارش آنلاين اثر /3- 120.120 سانتي مريم طاهريان فر -متر -از مجموعه عبور-ترکيب مواد روي بوم -1396- قيمت 8.500.000 تومانسفارش آنلاين اثر /2- مريم طاهريان فر 120.120 سانتي متر -از مجموعه عبور-ترکيب مواد روي بوم -1396- قيمت 8.500.000 تومانسفارش آنلاين اثر /1- 120.120 سانتي مريم طاهريان فر -متر -از مجموعه عبور-ترکيب مواد روي بوم -1396- قيمت 8.500.000 تومانسفارش آنلاين اثر /6- 40.80 سانتي متر مريم طاهريان فر - دو لت -از مجموعه عبور-ترکيب مواد روي بوم -1396- قيمت 3.500.000 تومانسفارش آنلاين اثر /4- 30.60 سانتي متر مريم طاهريان فر - دو لت -از مجموعه عبور-ترکيب مواد روي بوم -1396- قيمت 2.500.000 تومانسفارش آنلاين اثر /10- 40.40 مريم طاهريان فر-سانتي متر -از مجموعه عبور-ترکيب مواد روي بوم -1396- قيمت 1.800.000 تومانسفارش آنلاين اثر /7- 40.40 مريم طاهريان فر سانتي متر -از مجموعه عبور-ترکيب مواد روي بوم -1396- قيمت 1.800.000 تومانسفارش آنلاين اثر /9- 40.40 سانتي متر مريم طاهريان فر -از مجموعه عبور-ترکيب مواد روي بوم -1396- قيمت 1.800.000 تومانسفارش آنلاين اثر /5- 30.30 مريم طاهريان فر -سانتي متر -از مجموعه عبور-ترکيب مواد روي بوم -1396- قيمت 1.500.000 تومانسفارش آنلاين اثر /8- 40.40 مريم طاهريان فر سانتي متر -از مجموعه عبور-ترکيب مواد روي بوم -1396- قيمت 1.800.000 تومانسفارش آنلاين اثر /5- 100.80 سانت - اکريليک و ترکيب مواد -1396-5.000.000 تومان قيمت- از مجموعه نوستالژي شکار فرزانه قريشيسفارش آنلاين اثر /4- 100.80 سانت - اکريليک و ترکيب مواد -1396-5.000.000 تومان قيمت- از مجموعه نوستالژي شکار فرزانه قريشيسفارش آنلاين اثر /3- 50 .65- ترکيب صديقه صفارزادگان -مواد - 1396- قيمت 800.000 تومانسفارش آنلاين اثر /2- 50 .65- ترکيب صديقه صفارزادگان-مواد - 1396- قيمت 800.000 تومانسفارش آنلاين اثر /4- 50 .65- ترکيب صديقه صفارزادگان مواد - 1396- قيمت از مجموعه نزديک اي 800.000 تومانسفارش آنلاين اثر /5-50 .65- ترکيب مواد صديقه صفارزادگان - 1396- قيمت 800.000 تومان- از مجموعه نزديک ايسفارش آنلاين اثر سفارش آنلاين اثر /2- 100.100 سانت -فرزانه قريشي اکريليک روي بوم -1396-5.000.000 تومان قيمت- از نوستالژي شکار مجموعهسفارش آنلاين اثر /1- 130.160 سانت -فرزانه قريشي - اکريليک و ترکيب مواد -1396-8.000.000 تومان قيمت- از مجموعه نوستالژي شکارسفارش آنلاين اثر /06 100-70- مصطفي سروريان 95 2016 oil on canvasسفارش آنلاين اثر /04 اغوش - 90-60 -مصطفي سروريان 96 2017 oil on canvasسفارش آنلاين اثر /02 120 - 120 - 95 مصطفي سروريان 2016 oil on canvasسفارش آنلاين اثر /01- 175-125 - 95 مصطفي سروريان 2016 oil on canvasسفارش آنلاين اثر /6-129 139- ترکيب صديقه صفارزادگان مواد - 1395- قيمت 2.000.000تومانسفارش آنلاين اثر /92 در 113-عفت عبيري - نام اثر درمان - ترکيب مواد - قيمت 2.000.000 تومان 1395 -سفارش آنلاين اثر /(1)بدون عنوان .595 در5 .127-عفت عبيري - نام اثر درمان - ترکيب مواد - قيمت 2.500.000 تومان 1395 -سفارش آنلاين اثر /بدون عنوان (4).94.5 در 126.5-عفت عبيري - نام اثر درمان - ترکيب مواد - قيمت 2.500.000 تومان 1396 -سفارش آنلاين اثر /بدون عنوان (2)95 در 127-عفت عبيري - نام اثر درمان - ترکيب مواد - قيمت 2.000.000 تومان 1395 -سفارش آنلاين اثر سفارش آنلاين اثر ورودي تالار تابستان ورودي تالار تابستان
Designed and Developed by Yasha Zamanpour & Amin Arabian
Photos by Bahareh Zali & Mehrdad Emrani