تالار بهار | گالري آنلاین کارنمای پژوهشی 6
English site

تالار بهار

Online Art Gallery /1۱۰۰٫۲۰۰ (5) 1396 عليرضا مسعودي- رنگ و روغن روي بوم قيمت 12 ميليون تومان -انسان معاصرسفارش آنلاين اثر /5-80 در80 سانتي مژگان حسيني -متر - 1396- مژگان - - نام مجموعه تالار آيينه - قيمت 3.500.000 تومان ترکيب مواد -سفارش آنلاين اثر /- 80 در 80 سانتي متر - 1396- مژگان - - نام مجموعه تالار آيينه - قيمت 3 ميليون تومان ترکيب مواد - حسينيسفارش آنلاين اثر /4-80 در80 سانتي متر - 1396-  مژگان حسيني-- - نام مجموعه تالار آيينه - قيمت 3.500.000 تومان ترکيب مواد -سفارش آنلاين اثر /- 100 در 100 سانتي متر - 1396- مژگان - - نام مجموعه تالار آيينه - قيمت 5 ميليون تومان ترکيب مواد - حسينيسفارش آنلاين اثر /3-80 در80 سانتي مژگان حسيني -متر - 1396- - - نام مجموعه تالار آيينه - قيمت 3 ميليون تومان ترکيب مواد -سفارش آنلاين اثر /1۱۰۰٫۲۰۰ (7) 1396 عليرضا مسعودي -رنگ و روغن روي بوم قيمت 12 ميليون تومان -انسان معاصرسفارش آنلاين اثر /1۱۰۰٫۲۰۰ (3) 1396رنگ و روغن روي بوم قيمت 12 ميليون تومان -انسان معاصرسفارش آنلاين اثر /5 - لوليتا برات پور - از مجموعه درنگ رنگ -2014 - قيمت 1.800.000 تومان نام -- اثرترديد -acrylic on canvas 93*125 cmسفارش آنلاين اثر /41- لوليتا برات پور - از مجموعه درنگ -- 3.000.000 تومان رنگنام اثر تم حاکمسفارش آنلاين اثر /2 (2)- لوليتا برات پور - از مجموعه درنگ -- قيمت 4.000.000 تومان رنام اثراتاق ابي- 1396سفارش آنلاين اثر /1- لوليتا برات پور - از مجموعه درنگ -- قيمت 4.000.000 تومان رنگنام اثر تم حاکمسفارش آنلاين اثر /5-Acrylic and ندا چايچيmixed media on canvas,120x150cm قيمت 6.000.000 تومان,2017 (1)سفارش آنلاين اثر /5-Acrylic and -- ندا چايچيmixed media on canvas,120x150cm قيمت 4.500.000 تومان,2017 (2)سفارش آنلاين اثر /ندا چايچي- بدون عنوان- 100*120 cm- اکريليک و کلاژ روي بوم- قيمت 5.500.000 تومان - 1395سفارش آنلاين اثر /2-اکريليک و کلاژ روي بوم - ندا چايچي- 120 در 80 4.000.000 تومان - 1396بدون عنوان -cmسفارش آنلاين اثر ورودی تالار بهار ورودی تالار بهار
Designed and Developed by Yasha Zamanpour & Amin Arabian
Photos by Bahareh Zali & Mehrdad Emrani